Riksförbundets Sveriges museers framtidsdokument som släpptes i våras, ger en samlad bild av samhällsutmaningar och museirollen samt identifierar 16 viktiga framtidsområden att jobba genom. Nu börjar arbetet med att vässa detta dokument till version ”2.0.

Vi började resan 2014, med sikte på en vision, och fann en spännande och rik process som inte gav oss ett enkelt svar på frågan om en framtida roll för Sveriges museer. Våra 221 medlemsmuseer har olika inriktning, syften och möjligheter. Alla agerar dock i samhället som kunskapsbanker, inspiration och öppna mötesplatser med dryga 18 miljoner årliga besökare, en siffra som ökat.

Det är ute på museerna nu som det viktiga arbetet pågår. I vår process såg vi många exempel på museer som arbetar framgångsrikt och det är utifrån dessa vi identifierat möjliga utvecklingsområden. Museisverige är en kraft att räkna med i bygget av ett framtida samhälle, baserat på alla människors lika värde samt rätt att förstå och delta.

Vi ser hur framtidsdokumentet i nuläget kan användas av museerna internt, för perspektiv och som sporre. Vi ser också hur dokumentet kan läsas av dig som  är engagerad i samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Räkna med museerna i det arbetet!

Nu satsar vi på Riksförbundet att fortsatt framhäva museernas betydelse för samhället, genom att bevaka och belysa besöksutveckling och genom forskning. Vi vill också samverka kring och spegla framtidsorienterade projekt och skapa ännu mer möjlighet till erfarenhetsutbyten. För oss är det viktigt också att hålla framtidsdokumentet levande, att göra det mer spetsigt genom att testa dokumentet i fortsatt dialog med medlemsmuseer och andra intressenter.

Kontakta oss gärna om du vill att vi ska komma till dig och presentera dokumentet. Vi har hittills varit på ett flertal museer och fått viktig input.

Framtidsdokumentet som pdf>>>