Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer ska ge scenkonst- och museiorganisationerna runt om i Sverige verktyg och utbildningar som ökar andelen beviljade projekt inom strukturfondsprogrammen. ”Klokboken” är ett uppdrag från Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer och genomförs med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar.

Projektet syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling, med hjälp av EU-stöd. I uppdraget ingår att ta fram en publikation som ger Svensk Scenkonsts och Riksförbundet Sveriges museers medlemmar verktyg och kunskap i arbetet med att identifiera projekt som kan förverkligas med stöd från EU:s strukturfonder (EU:s regionala strukturfondsprogram (ERUF), nationella regionalfondsprogram, territoriella samverkansprogram och Europeiska socialfonden) samt att anordna och genomföra riktade informationsinsatser till medlemsinstitutionerna och beslutsfattande regionala handläggare inom strukturfondsprogrammen.

Bakgrund
Sedan Sverige gick med i EU 1996 har betydande summor fördelats via strukturfonderna till kulturprojekt och under den första programperioden fanns det också särskilda insatsområden för kultur. Sedan dess har antalet insatsområden minskat och de prioriterade områdena blivit mer generella.

För programperioden 2014-2020 konstaterar vi att kultur saknas som enskilt fokusområde inom EU:s strukturfondsprogram. Sverige har valt att fokusera på de tematiska målen 1, 3 och 4, vilka handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft samt att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. För att kulturprojekt ska kunna få stöd måste initiativet syfta till att uppfylla något av dessa mål. Erfarenheterna från tidigare programperioder har visat att kulturaktörer ofta har svårt att se hur deras verksamheter passar in under rubriker så som företagsutveckling eller ökad konkurrenskraft. Handläggarna vid beslutsgruppssekretariaten ser inte heller alltid att kulturverksamhet kan bidra till att uppfylla målen med programmen.

Mot denna bakgrund ser två branschorganisationer med stor regional räckvidd, Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer, ett stort behov av att hitta metoder för att stöjda respektive medlemsinstitution i arbetet med att definiera projekt och att söka stöd från EU:s strukturfonder (EU:s regionala strukturfondsprogram (ERUF), nationella regionalfondsprogram, territoriella samverkansprogram och Europeiska socialfonden).

Projektets syfte och målsättningar
Projektet ”Klokboken – vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd” syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling, med hjälp av EU-stöd. Projektet ska samla in, analysera och formulera fakta lättillgängligt. Projektet kommer att genomföra riktade informationsinsatser, med målet att utifrån den framtagna kunskapen initiera utveckling av regionalt kultur- och näringsliv samt av kulturella och kreativa näringar.

Målgrupper för projektets kunskapsutveckling är både de två branschorganisationernas medlemmar (tillsammans med övrigt regionalt kulturliv) och beslutsfattande regionala handläggare på strukturfondsprogrammen. Det övergripande målet att öka kunskapen och insikten hos beslutsfattande regionala handläggare på strukturfondsprogrammen, om vad kulturen faktiskt kan bidra med till uppfyllandet av tematiska mål i fondprogrammen, som att skapa en förförståelse hos kulturutövare om de faktiska möjligheter som finns att söka EU-stöd utifrån de tematiska målen. Projektet vill bidra till ett långsiktigt engagemang hos alla regionala aktörer för fortsatt uppdatering och spridning av relevant information.

Ytterligare mål med projektet är att lägga grund för kunskapsbaserade strategier för kulturell samhällsutveckling inför program 2021-2027.

Information och stöd
Svensk Scenkonst har anlitat en projektledare för att förprojektera, genomföra och utvärdera projektet ”Klokboken – vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd”. Projektledare är Chrissie Faniadis. Hon har mångårig erfarenhet av EU:s stödprogram och har tidigare arbetat på Kulturbryggan, Intercult och är idag verksam inom flera europeiska nätverk.

Kontakta gärna Chrissie Faniadis för frågor och råd:
E-post: chrissie.faniadis@svenskscenkonst.se
Telefon: 073-971 55 14

 

logo