Print

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att se över behovet att underlätta svensk efterlevnad av de så kallade Washington-principerna och Terezindeklarationen om nazi-konfiskerade kulturföremål.

Uppdraget genomförs bland annat i samråd med de statliga museerna och ska redovisas till regeringen i oktober 2020. Riksantikvarieämbetet ska då ge förslag och ha sett över om det behövs ett särskilt organ som kan bistå museerna och andra i tillämpningen av Washingtonprinciperna.  Principerna togs fram 1998 vid en internationell konferens om tillgångar som konfiskerats av nazizterna under föreintelseeran och undertecknades då av 44 stater, däribland Sverige. I internationell praxis handlar det inte bara om konst utan också andra kulturföremål. I Sverige har principerna tillämpats i två fall som rör Moderna museets samlingar.