Svenska museer har tusentals mänskliga kvarlevor i sina samlingar. Detta väcker etiska och praktiska frågor. Hur arbetar museerna med det här området? Vilka har intresse och inflytande? Statens historiska museer har i samverkan med Världskulturmuseerna fått i uppdrag av regeringen att under våren 2016 undersöka hur museerna arbetar med frågorna kring mänskliga kvarlevor.

Under våren kommer vi att samla information och synpunkter om arbetet med mänskliga kvarlevor i svenska museer. I december 2015 skickade vi ut en enkät till nästan 400 museer i Sverige med frågor om vad de har, hur de arbetar med det och deras syn på olika etiska frågor. Svaren bearbetas för att vi ska få en bild av vad som finns och hur arbetet med kvarlevorna ser ut. Vi samråder med och samlar in synpunkter från intressenter och aktörer som exempelvis Sametinget, universiteten i Uppsala och Lund och andra. I mitten av mars planerar vi en hearing med olika intressenter som inte är museer och vi ska även hålla en öppen workshop på museernas vårmöte den 20 april.

Senast den 16 maj ska vi presentera en rapport där vi ska redogöra för utfallet av enkäten samt de synpunkter som kommit in och även ha med texter om forskningsperspektiv och etiska perspektiv. Arbetsgruppen som genomför uppdraget består av Fredrik Svanberg (huvudansvarig, kontaktperson), Lena Hejll, Katherine Hauptman och Leena Drenzel från Statens historiska museer samt Mia Broné och Maria Dahlström från Statens museer för världskultur.

Välkommen med dina synpunkter på frågorna och reflektioner kring uppdraget.

Kontakt fredrik.svanberg@historiska.se

Länk till beskrivning av uppdraget:
http://www.regeringen.se/contentassets/2d050667e5bb48349dc8fbf77c9f8c46/uppdrag-att-redovisa-en-kunskapsoversikt-om-manskliga-kvarlevor-vid-museer.pdf

Webbsidan #mänskligtmuseum som informerar om arbetet med uppdraget: http://manskligtmuseum.historiska.se/