Vid Sveriges Museers årsmöte den 28 april föreslogs att ändra stadgarna avseende utgångspunkt för inval av nya medlemmar. 

Inför Sveriges Museers årsmöte utgick det dagordning med förslag från styrelsen till medlemmarna:

Förslag till stadgeändring avseende §4 Inval av medlemmar. I Riksförbundet Sveriges Museers stadgar refereras idag till ICOM:s definition av museiverksamhet under paragrafen som beskriver inval av medlemmar. Då det nu finns en museilag i Sverige föreslår styrelsen att paragrafen om inval justeras och istället hänvisar till definitionen §2 i Museilagen där det står ”Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld”. ICOM:s nuvarande definition arbetas dessutom för närvarande om.

Bakgrunden till förslaget var tidigare diskussioner i styrelsen gällande nya ansökningar om medlemskap.  Alla inval i förbundet fattas av styrelsen. Dagens kriterier var framtagna innan Sverige hade en museilag och följer ICOM:s museidefinition. Styrelsen beslutade att ett svenskt museiförbund bör vila på svensk museilag och föreslog därför ändring av stadgarna.

För att en stadgeändring ska bli gällande krävs två beslut, varav nästa kan tas först efter tre månader från första beslutet. Nästa beslut planeras att göra under det framflyttade vårmötet men på grund av rådande läge återkommer Sveriges Museer med exakt datum.

Sveriges Museer strävar efter ett tätare samarbete med svenska ICOM och ser mycket fram emot att främja samtalet med anledning av ICOM:s museidefinition då det har stor betydelse för museisektorn.

Kontakta gärna generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter på 0706-24 45 56
Jeanette.gustafsdotter@sverigesmuseer.se för frågor eller synpunkter.