Nu kommer Riksantikvarieämbetets återrapportering till regeringen där man kartlagt pandemins påverkan på museerna, fram till första halvan av 2021.

Riksantikvarieämbetet konstaterar att det ännu inte går att överblicka vad pandemin och restriktionerna fört med sig och vad de kommer att innebära för museisektorn framöver. Rapporten är en beskrivning av situtationen just nu för museerna, även internationellt.

– Rapporten sammanfattar väl utmaningarna som vi på Riksförbundet Sveriges Museer ser dem just nu. Det är också positivt att utredaren kunnat använda de enkäter vi gjort hos våra medlemmar under pandemins lopp, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges Museer.

Fyra utmaningar, som museerna återkommande nämner enligt rapportskrivaren, lyfts fram:

Ekonomi
Museerna beskriver en urholkad ekonomi som en följd av pandemirestriktionerna. Långsiktiga, hållbara modeller för finansiering är viktiga för institutioner som förvaltar gemensamt kulturarv för kommande generationer.

Personal och kompetens
Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga. Utvecklingen på framförallt det digitala området har skapat ett behov av kompetensutveckling och nyrekrytering.

Digitalisering och digital infrastruktur
Pandemin har medfört att digitaliseringen har påskyndats och har synliggjort brister i den digitala infrastrukturen för delning av kunskapsresurser. Det finns betydande utmaningar med att fortsätta utveckla sin digitala förmåga och samtidigt upprätthålla befintlig museiverksamhet. Det finns ett behov av metoder för utvärderings- och användarmätningar.

Museernas roll i samhället
Museerna beskriver sig som en del i den demokratiska infrastrukturen och som viktiga aktörer i arbetet med att bygga ett öppet, hållbart samhälle. Under pandemin har denna roll blivit allt tydligare

Länk till rapporten