Riksförbundet Sveriges museer har lämnat yttrande över Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service.
(SOU 2012:59)

Utredningen fokuserar på frågan om tillgängliggörande t.ex. i form av återsändningar, av arkiverat programmaterial och konstaterar att Kungl. biblioteket bevarar materialet men inte i återsändningskvalitet. Detta innebär att tillgängliggörandet är beroende av programföretagens bevarandevilja och att ingen idag har det fulla arkivansvaret för det audiovisuella kulturarvet. Utredningen konstaterar även att det inte behöver tillföras några extra medel för digitalt bevarande och att programföretagen redan idag har ett ansvar för att tillgängliggöra arkivmaterial när det är publicistiskt motiverat.

Därmed skjuter utredningen över ansvaret till producenterna och fråntar både Kungl. biblioteket och SR/UR/SVT ansvaret för kvalitetsbevarande av sändningar!

Riksförbundet Sveriges museer ställer sig starkt kritisk till detta.

Överföring av analogt material liksom migrering av digitalt material är kostsamt. Det ställer höga krav både på kunskap om olika format, gamla som nya, samt tillgång till fungerande utrustning. Därtill kommer kostnader för det digitala långsiktiga bevarandet.

Utredningens förslag innebär att kostnaden för det digitala bevarandet åligger produktionsbolagen. Dessa ska själva välja vad som ska bevaras och kommer troligen att genomföra detta urval med en stark marknadsaspekt.

Dessutom kommer förslaget att innebära att de program som produktionsföretagen väljer att långtidsbevara kommer att dubbelbevaras, dels hos produktionsföretagen och dels hos Kungl. biblioteket, men där i sämre kvalitet. Det är svårt att se vinsten med detta. Dessutom kommer kostnad som produktionsföretagen har för sitt digitala bevarande naturligtvis i förlängningen att betalas av bolagens kunder, t.ex. SVT m.fl.

Riksförbundet Sveriges museer föreslår därför att adekvata resurser tillförs Kungl. biblioteket för att överföra och bevara materialet i återsändningskvalitet.

Public Service - RemissvarSW