Sveriges Museer i öppet brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och kulturminister Amanda Lind.

Arbetslösheten inom kulturbranschen har ökat med 80 procent sedan coronapandemin startade. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Värst drabbat är Stockholms län med 118 procent fler arbetslösa inom kulturbranschen jämfört med februari i år. Därefter följer Hallands och Västra Götalands län. 

Redan innan Corona pekade utvecklingen hos landets museer mot allt fler besökare men färre anställda än någonsin. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Att antalet anställda minskar samtidigt som förväntningarna hos besökarna ökar är en oroande trend som nu förstärkts i spåren av pandemin. 

Museerna utgör en för Sverige unik infrastruktur med förutsättningar att tillgängliggöra kunskap och kulturarv i hela landet. Med de senaste årens personalneddragningar, och därmed kunskapstapp, är museernas roll som viktiga kunskapsinstitutioner hotad. Ett högaktuellt exempel på museisamlingars värde är att forskare använder naturhistoriska samlingar för att hitta vaccin mot covid-19. Ett annat är att ungdomar som förlorade sina sommarjobb i vården erbjöds feriearbete på friluftsmuseum istället.

I svåra tider behöver museer och andra samhällsinstitutioner vara tillgängliga. Under sommaren har museerna kunnat erbjuda ett tryggt öppethållande och sommarens besök vittnar om behovet av öppna museer. Museernas roll som samhällsbärare kan inte nog betonas. Museerna är samhällets minne och de är öppna för alla. Kulturen får därför inte ställas mot andra tunga samhällsbärande sektorer. Det är viktigt att museiverksamheterna betraktas som en viktig del av välfärden i ett demokratiskt samhälle. 

Nu krävs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att stärka upp museerna och den viktiga gruppen unga kulturarbetare på väg in på arbetsmarknaden.

Regeringen måste tillsätta ett nytt sysselsättningsprojekt liknande den lyckade satsningen Access - ett projekt som pågick under åren 2006 – 2009 och gav över 1 000 personer jobb inom kulturområdet. Närmare 80 procent av de som anställdes inom Access var akademiker och tre fjärdedelar hade relevant yrkeserfarenhet. Sex månader efter avslutad anställning hade 75 procent av de som varit sysselsatta fortfarande jobb.

Access involverade museer, arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, scenkonstinstitutioner och andra organisationer inom kulturområdet. Uppföljningen visade att institutionerna hade en bra förmåga att hantera stora projekt på kort varsel. Cirka 250 organisationer runt om i landet fick stöd och uppskattningsvis omfattades över 20 miljoner objekt i museernas samlingar av arbetet.

Behovet av att ställa om till mer digitala arbetssätt, digitalisera kulturarvet och att erbjuda digitala upplevelser har blivit extra tydligt under pandemin. Många museer var snabba med nya digitala aktiviteter och gjorde det möjligt för alla som inte kunde besöka museerna att ta del av kunskap och upplevelser som bara finns hos museerna. Det behovet försvinner inte med pandemin. Fortfarande återstår ett mångårigt arbete, i synnerhet med att tillgängliggöra alla samlingar digitalt. Museerna i Sverige har en stark ställning som besöksmål i europeisk jämförelse ändå satsar Sverige förvånansvärt lite på framtidens museer eller på att säkerställa landets kulturarv. 

Att skapa förutsättningar för ett digitalt lyft och klara uppdraget att förvalta, tillgängliggöra och förmedla kulturarvet i hela landet för framtiden krävs en riktad insats där museerna samverkar med arbetsmarknaden och utbildningen. Från Access projektet, där kulturarvssektorns behov och förutsättningar var utgångspunkten, har vi mycket goda erfarenheter.

Vi föreslår därför en ny riktad arbetsmarknadssatsning på kulturarvssektorn. En arbetsmarknadspolitisk satsning riktad till museerna kommer att göra stor skillnad för både samlingsarbetet och kunskapsförmedlingen samt ge goda förutsättningar för nyutexaminerade akademiker att komma in på arbetsmarknaden. Med en sådan satsning visar regeringen att de står bakom kulturarvets betydelse och vi kan fortsätta göra skillnad i samhällsviktiga frågor i ett demokratiskt samhälle. 

Jeanette Gustafsdotter
Generalsekreterare
Sveriges Museer 

För frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter
Mobil nummer: 070-624 45 56
E-post: jeanette.gustafsdotter@sverigesmuseer.se 

Sveriges Museer är ett riksförbund som driver den svenska museibranschens gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige. I Sveriges Museer ingår bland annat Centralmuseernas samarbetsråd, Kommunala museerna, Länsmuseernas samarbetsråd samt privata museer.