Sveriges Museer om promemorian
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Sammanfattning av Riksförbundet Sveriges
Museers synpunkter

  • Sveriges Museer har inget att invända mot föreslagen förlängning av dessa lagar med mer anpassade regleringar, sett utifrån risken för smittspridning men oroas i ett längre tidsperspektiv över konsekvenserna med ytterligare förlängningar
  • Sveriges Museer vill kraftfullt fortsatt betona de långsiktiga konsekvenserna av nedstängning och svårigheterna med återöppnande. Det är viktigt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för att museerna kan överleva så länge lag, förordning eller myndighetsbeslut begränsar möjligheten ordinarie verksamhet samt till intäkter.

Inledning

Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska
museibranschens gemensamma intressen. Vi företräder cirka 230
medlemsinstitutioner från hela landet vilket motsvarar 80 procent av besökarna
och samlingarna i museisverige.

Riksförbundet
Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna synpunkter på promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Synpunkter från Sveriges Museer

Vi vill kraftfullt betona
vikten av att man utifrån proportionalitetsbedömningen även ser till vilka
effekter en långvarig nedstängning av kulturen får. En lärdom från året med
pandemin är att det är svårt att återöppna. Det tar tid för publiken att hitta
tillbaka även när verksamheten smittsäkrats. Vi ser exempel på hur tidigare
stabila museiverksamheter idag har en ekonomi som är ytterst bekymmersam. Flera
museer med för invånarna angelägen nationell, regional eller lokal position är
beroende av entréintäkter, butiker och annan affärsverksamhet. En långvarig
nedstängning hotar dessa museers fortsatta existens. De långsiktiga effekterna
på museisverige kan vi idag inte överblicka men vi vet att de kommande åren
kommer att vara fortsatt kritiska.

Behov av riktade stöd till museisektorn

De långsiktiga effekterna av de existerande
ekonomiska stöden, exempelvis kopplat till Kultursamverkansmodellen har på
grund av åtaganden i andra kulturområden resulterat i en regional ojämlik
fördelning av medel. Vi vill särskilt uppmärksamma att museerna till skillnad
mot andra sektorer har stora förvaltningsåtaganden i samlingar och i många fall
också i kulturfastigheter. Flertalet museer har dessutom en hög
egenfinansiering, där entréintäkter är den bärande delen för att kunna bedriva
museiverksamhet. I återstart av kulturen finns det därför unika behov som inte
liknar de behov som övriga kultursektorn har och därför också behov av riktade
stöd som ett resultat av en förlängning av covid 19 lagen.

Viktigt prioritera kulturens återöppnande

Museilagen
(2017:563) fastställer museernas roll som samhällsbärande kunskapsinstitutioner
och arenor för fri åsiktsbildning. Vikten av kultur visas även i grundlagens
regeringsform som fastställer att den enskildes personliga, ekonomiska och
kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga
verksamheten. 

Remissvaret
har beretts tillsammans med Sveriges Museers styrelse vars medlemmar
representerar museisveriges nationella, regionala och lokala museer.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.