Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som coronapandemin medfört.

– Det är ett oerhört viktigt uppdrag. Museerna har tagit ett stort samhällsansvar under pandemin vilket visar sig i Sveriges Museers rapport Museerna en trygg plats under pandemin (2020) där medlemmarna vittnar om ett stort ansvarstagande under pandemin. Museerna har utifrån sina olika förutsättningar förändrat sin publika verksamhet för att skapa säkra besök ur smittskyddssynpunkt. Museerna har också begränsat sitt öppethållande och nu under slutet av 2020 har de flesta museerna stängt. Att få rätt förutsättningar framåt är en förutsättning för museernas framtid, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

–  Sveriges Museer välkomnar även utredningen om kulturens återstart. Öppna museer är motorn i kulturlivet. Vi ser fram emot en tät dialog med båda utredningarna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

En lärdom från året med pandemin är att det är svårt att återöppna. Det tar tid för publiken att hitta tillbaka till museerna även när verksamheten smittsäkrats. Sveriges Museer ser exempel på hur tidigare stabila museiverksamheter idag har en ekonomi som är ytterst bekymmersam. Flera museer med en för invånarna angelägen nationell, regional eller lokal position är beroende av entréintäkter, butiker och annan affärsverksamhet. En långvarig nedstängning hotar dessa museers fortsatta existens.

–  De långsiktiga effekterna på museisverige kan vi idag inte överblicka men vi vet att de kommande åren kommer att vara fortsatt kritiska, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Museilagen (2017:563) fastställer museernas roll som samhällsbärande kunskapsinstitutioner och arenor för fri åskådning. Vikten av kultur visas även i grundlagens regeringsform som fastställer att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.  

Länk till uppdragen:

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet om coronapandemins påverkan på museisektorn.

Regeringen tillsätter utredning om kulturens återstart.