Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Regeringen kommer även föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020, likaså det nya omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Lättnader i reglerna för A-kassa för egenföretagare förlängs. Däribland möjlighet att lägga sitt företag vilande flera gånger samt genomföra vissa begränsade åtgärder i företaget för att kunna återuppta verksamheten senare.

Anstånd med skatteinbetalningar förlängs med ett år.

Läs mer på regeringens hemsida.