Omslag-Museer-2021-1086×1536

Viss återhämtning av verksamheten under 2021 enligt Kulturanalys rapport med den officiella museistatistiken som släppts idag. Här samlas information om svenska museers besök, personal och ekonomi baserad på en undersökning till museer som uppfyller Kulturanalys museidefinition.

- Vi noterar att Kulturanalys konstaterat att intäktsbortfallet på grund av färre besökare 2021 till stor del kompenserats av bidrag. Det är en positiv bild men vi hör att många av våra medlemmar fortfarande har det tufft med ekonomin, inte minst med brist på personal, och det syns inte i den officiella statistiken, säger Maria B Olofsson, t.f. generalsekreterare Sveriges Museer.

Rapporten Museer 2021 bekräftar bilden av viss återhämtning av besökssiffrorna till museerna jämfört med 2020 som Sveriges Museer redovisade i besöksrapporten om medlemmarna i januari>>

Under pandemin tvingades många museer att tillfälligt stänga eller på andra sätt anpassa sin verksamhet efter de restriktioner som rådde. Under 2021, pandemins andra år, har museernas verksamhet återhämtat sig på flera plan, men inte till samma nivåer som innan pandemin. Under 2021 gjordes omkring 11,8 miljoner museibesök, en ökning med 17 procent jämfört med 2020.

Restriktioner och rekommendationer med anledning av pandemin har medfört att besöken på museerna minskade drastiskt det första pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Under det andra pandemiåret 2021 återhämtade sig besöken något, men utgör bara drygt 40 procent av den totala besöksvolymen 2019.

År 2021 var andelen besök av barn och unga 28 procent av det totala antalet verksamhetsbesök. Detta är ungefär lika stor andel som föregående år och innan pandemin.

Även andelen skolbesök, 5 procent, är i stort sett oförändrad över åren. Antalet permanenta och tillfälliga utställningar ökade för samtliga museer med minst 10 årsarbetskrafter jämfört med 2020. Däremot fortsatte antalet vandrings[1]utställningar och utställningsplatser att minska även 2021. Även antalet publika aktiviteter – exempelvis filmvisningar, kurser och guidade visningar – ökade jämfört med 2020, men museerna anordnade fortfarande färre aktiviteter än 2019.

Pandemin gav även avtryck på museernas ekonomi. Museernas samlade intäkter uppgick 2021 till 6,07 miljarder kronor och de samlade kostnaderna till 6,06 miljarder kronor. Jämfört med 2020 ökar de samlade intäkterna med 9,8 procent och de samlade kostnaderna med 7,6 procent; de är nu tillbaka på samma nivå som 2019. Likt innan pandemin utgjorde en stor del av museernas inkomster av bidrag, men denna andel ökade under pandemiåren.

Det totala antalet årsarbetskrafter på museerna uppgick till 5 250, en ökning med 4 procent jämfört med 2020, men antalet är fortfarande färre än 2019. En majoritet av museernas redovisade årsarbetskrafter, 62 procent, utgjordes av kvinnor. Under 2021 uppskattade museerna att det totala antalet ideellt utförda årsarbetskrafter var ungefär 172. Jämfört med 2020 innebär detta en ökning av den ideella arbetskraften med omkring 20 procent, men det ideella arbetet är fortfarande knappt hälften av vad det var innan pandemin.

Kulturanalys är ansvarig för den officiella museistatistiken. Rapporten Museer 2021 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik är årligen återkommande och baseras på en enkätundersökning med museerna. I 2021 års statistik redovisas svar från 321 museer med minst en årsarbetskraft. Vidare har 169 museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar svarat på enkäten. Totalt har 490 av de 813 museer som fått enkäten besvarat den.

Till Kulturanalys rapport Museer 2021>>