Sveriges Museer tar här tillfället i akt att göra ett inspel på förslaget till en ny nationell institution för mänskliga rättigheter (Ds 2019:4). Sveriges Museer välkomnar att en nationell institution för mänskliga rättigheter inrättas även i Sverige.

remissvar_vinjetten

Vi ser positivt på det stöd för det demokratiska
samhället och inte minst för museernas verksamhet som en sådan oberoende
myndighet skulle kunna utvecklas till. Vi ser även hur museerna som trovärdiga
kunskapsinstitutioner och mötesplatser för en bred publik kan vara ett stöd i
institutionens främjandearbete genom utbildning, forskning,
kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet, som dessa beskrivs i
promemorian.

Promorian utgår bland annat från de i Sverige
grundlagsskyddade fri och rättigheterna såsom rätten till kultur.
I deklarationen för de mänskliga rättigheterna beskrivs den som allas rätt till
deltagande i kulturlivet, att njuta av konsten och dela vetenskaplig utveckling
och få del av dess fördelar. Att få vetskap om, att förstå, att kunna besöka,
att bruka, att utbyta och utveckla kulturarv och kulturella uttryck är andra
definitioner som används här. UNESCO har poängterat att skyddet för dessa
rättigheter är viktigare än någonsin i en tid när konstnärer, kulturella
minoriteter, kulturarv och kulturella uttryck attackeras. Symbolvärdet av
kultur och kulturarv kan inte överskattas. Med utgångspunkt i den svenska
museilagen (i kraft sedan augusti 2017) och dess skrivningar om det allmänna
museiväsendets roll som bidragande till samhället genom att främja kunskap,
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning har Sveriges Museer startat upp en framtidssatsning
för att utveckla och stärka museernas främjanderoll.

Beslut om svar har fattats i Sveriges Museers styrelse Per capsulam den 22 maj 2019. Vi har inför yttrandet varit i kontakt med och/eller tagit del av svar från Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och vår medlem Forum för levande historia.

Läs Sveriges Museers remissvar här.