Riksförbundet har lämnat två yttrande:

Riksantikvarieämbetets förslag till förordning om statsbidrag till ideella organisationer på kulturmiljöområdet.
Under det senaste decenniet har Riksantikvarieämbetet delat ut ca 3,5 miljoner kr per år från förvaltningsanslaget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. I budgetpropositionen för 2012 föreslog regeringen en ökning med 1 miljoner kr till sammanlagt 4,5 miljoner kr. Bidraget är ett organisationsstöd som ska gå till organisationernas långsiktiga verksamhet och bidra till att de kulturpolitiska målen nås genom ideella insatser.
Riksantikvarieämbetet har nu utarbetat ett förslag till förordning. Se mer här>>>
Riksförbundet Sveriges museers yttrande över förslaget>>>

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutioners samlingar, Ds 2013:63
Promemorian innehåller förslag som ska underlätta digitalisering och förmedling av kulturarvet i situationer när rättighetshavaren till ett verk är okänd eller inte går att nå och det alltså inte går att få tillstånd till användningen.

Det föreslås att en ny inskränkning i upphovsrätten införs till förmån för kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och tv-företag med ett public service-uppdrag. Inskränkningen ger användarna möjlighet att under vissa förutsättningar digitalisera och på begäran tillhandahålla verk som anses herrelösa och förekommer i deras samlingar. Ett verk anses herrelöst, om rättighetshavaren är okänd eller inte gått att finna efter att en omsorgsfull efterforskning har utförts.

Förslaget innehåller bestämmelser om hur en omsorgsfull efterforskning ska utföras samt om följderna av att en rättighetshavare till ett herrelöst verk ger sig till känna.

Bestämmelserna har sin bakgrund i ett EU-direktiv om viss tillåten användning av föräldralösa verk.
Läs mer på regeringens webbplats och ladda ner förslaget>>>
Riksförbundet Sveriges museers yttrande över förslaget>>>