Riksförbundet Sveriges Museer (RSM)  har beretts möjlighet att yttra sig över förslag om ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier.

RSM noterar att det kulturpolitiska syftet att också nå utanför Stockholmsområdet genom att reformera systemet fallit väl ut. För de nationella museerna ger systemet bra möjligheter att tillgängliggöra samlingar över hela landet.

• RSM ser positivt på att Kulturrådet tillsammans med Kammarkollegiet och några berörda museer utformar gemensamma riktlinjer för vad som innefattas i systemet med statlig utställningsgaranti samt för enhetlig och tydlig dokumentation. (övervägande 3.3)
• RSM noterar att det sammanlagt minsta värdet föreslås höjas till 500.000 kronor men att undantag kan göras från denna beloppsgräns. Att undantag kan göras är viktigt för att fortsatt få den nationella spridningen. (övervägande 3.7)

Yttrandet som pdf>>>