Riksantikvariatet

Nätverk för stölder och kulturarv

natverkforstolderochkulturarv

Riksantikvarieämbetet driver ett nätverk om frågor kring stölder och kulturarv bestående av 15 handläggare från myndigheter och organisationer med överblick. Nätverket ses regelbundet för att samverka om frågor som rör stölder från museer kyrkor, arkiv och bibliotek. Syftet är att vara kontinuerlig mötesplats för att bygga kunskap om stölder och för stöldförebyggande arbete. I nätverket deltar bland andra Polisen, Tullen och Svenska kyrkan. Ett antal centrala museer finns också representerade, samt Sveriges Museer som deltar för att företräda museerna mer generellt.

Kontaktperson för nätverket är Erika Hedhammar på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetets länklista Kulturarvsstölder:

Kulturvårdsforum (Riksantikvarieämbetet) – grupp för stölder och kulturarv

Litteratur

Brott mot kulturarvet, förebygga, upptäcka och beivra – redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet

Brottsplats kyrkan. Stockholm: Brottsförebyggande rådet

Förebygga illegal utförsel av kulturföremål. Brottsförebyggande rådet

Kulturarvsbrott. Riksantikvarieämbetet

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesändring – för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Riksantikvarieämbetet

Kulturarvsbrott och konstförfalskning. Rikspolisstyrelsen

Andra användbara länkar

Hembygdsförsäkringen (Sveriges hembygdsförbund) skadeförebyggande arbete

Nordisk fagkonferense om ulovlig handel med kulturgjenstander

Vårda väl (Riksantikvarieämbetet)

Databaser

Interpol – Works of Art

Art Loss

Larmtjänst, efterlysta objekt

Stolen Book

Grupper som arbetar med stöldförebyggande åtgärder

Föreningen SäkForum

Museum Security Network

International Committee för Museum Security (ICOM-ICMS)

Övrigt

Association för Research into Crimes against Art

Art-Crime Blog