KulturdepUnder vårmötet höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte den 20 april. Drygt åttio deltagare samlades i Östergötlands museum för att lyssna på och passa på att ställa frågor till Kulturdepartementets representanter som bjudits in som prolog till stämman. De gav en sammanfattning av de remissvar som kommit in på museiutredningens förslag och berättade om arbetet med den förstående kulturarvspropositionen som siktar mot ”Ett Sverige som håller samman”. Många frågor och inspel kom in och sammanfattas nu i ett PM som ska överlämnas till Kulturdepartementet. Bland annat tyckte flera av åhörarna att det är mycket viktigt att politiken förankras också regionalt och lokalt.

Helena Hillar, ordförande i Östergötlands museum valdes till årsstämmans ordförande. Representanter för 42 medlemsmuseer hade registrerats som närvarande och dessa valde att godkänna styrelsens årsredovisning för 2015 och att även bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet beslöt att omvälja Maria Jansén (Statens historiska museer) till ordförande i Riksförbundets styrelse och att omvälja Pernilla Klingofström (Riksidrottsmuseet). Hans Kindgren (Bohuslänsmuseum) valdes in på fyllnadsval och som nya styrelsen invaldes Niklas Cserhalmi (Arbetets museum), och Pia Wårdsäter (ordförande Upplandsmuseet).

Lotta Backlund (Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia) valdes återigen till ordförande i valberedningen där hon flankeras av Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Robert Sjöö (Trafikverket/Sveriges järnvägsmuseum), och Stina Westerberg (Statens musikverk). Till revisorer omvaldes Ove Andersson (Jamtli), och Tor Carlsson (Västarvet), till revisorer och Michel Blanc (Tekniska museet), valdes till revisorssuppleant på 1 år.

Medlemsavgifterna fastställdes till att fortsatt följa Arbetskostnadsindex utveckling.

IMG_2448Maria Jansén och Mats Persson presenterade framtidsdokumentet och de utvecklingsområden som där lyfts fram, inkludering, digitalisering, ekonomi och samverkan, som även blir Riksförbundets fokusområden att spegla, bevaka, förstärka och inspirera.

Med anledning av framtidsdokumentet kom inspel från auditoriet gällande vikten av själva mötet med besökaren, kompetensförsörjning och digitaliseringens betydelse för att skapa tillgänglighet.

 


Avgående styrelseledamöterna Yvonne Hagberg (ordförande Kalmar läns museum) och Stina Westerberg (Generaldirektör vid Statens musikverk) avtackades av Maria Jansén och därefter avslutades årsmötet.