MYKA_frientreMuseibesöken har ökat som helhet vid de centrala museerna, och i synnerhet vid de museer som infört fri entré under 2016. Det visar den nya rapport från Myndigheten för kulturanalys som presenterades under Sveriges museers vårmöte.

Under perioden 2015-2016 har museibesöken ökat med 19 procent vid samtliga centrala museer. Den procentuella ökningen är ännu större vid de museer som infört fri entré under 2016. Besöken har ökat med 49 procent vid de museer som infört fri entré under 2016 och som har haft tillförlitliga data (10 av 14 museer). Under samma period har museibesöken minskat med 1 procent vid de centrala museer som haft oförändrad entréavgift.

I rapporten Besöksutveckling för de centrala museerna 2016 görs även en närstudie av fyra museer som infört fri entré under 2016 för att undersöka i vilken utsträckning fri entré påverkar vem som besöker museer. Resultaten från dessa fyra museer visar att fri entré medfört att:

  • unga vuxnas och pensionärers besök ökar
  • besökare från närområdet samt utländska turister ökar
  • ökningen av besökare främst utgörs av flergångsbesökare

Rapporten innehåller även statistik om samtliga centrala museer (både dem med entréavgift och fri entré). Av statistiken framgår att:

  • De allra flesta centrala museer besöks av fler kvinnor än män. Ett genomsnittligt museums publik utgörs till 54 procent av kvinnor.
  • Andelen personer med eftergymnasial utbildning är nästan tre gånger så stor bland museibesökarna som i befolkningen generellt.
  • I genomsnitt kommer drygt 40 procent av ett museums besökare från det egna länet och ungefär 70 procent från Sverige.
  • Skansen och Vasamuseet hade i särklass flest besökare under 2016 med drygt 1,3 miljoner verksamhetsbesök vardera. Näst efter dem följde Naturhistoriska riksmuseet med drygt 700 000 verksamhetsbesök.

I rapporten finns både övergripande siffror och ett avsnitt om varje museum. Kulturanalys har under året tillsammans med museerna genomfört ett arbete för att utveckla och standardisera metoderna för besöksräkning, vilket också redovisas i rapporten.

Rapporten Besöksutveckling för de centrala museerna 2016 kan laddas ner från Kulturanalys hemsida, kulturanalys.se/publikationer.

Spara