Sveriges Museer har besvarat den snabba remissrundan kring vaccinationsbevis som smittskyddåtgärd.

"I dagsläget är det klart att begränsningen av antal deltagare vid allmänna sammankomster tas bort nästa vecka. Promemorians förslag om system som gör det möjligt att använda vaccinbevis handlar således om ett eventuellt framtida införande, vid försämrat smittläge. För museerna är frågan främst aktuell gällande programverksamheten som under pandemin kraftigt begränsats alternativt anpassats. Under en period höll många museer helt stängt på regeringens anmodan där man avrådde från museibesök. Vi ser möjligheten att ett nytt sådant olyckligt scenario med nedstängd kultur kan undvikas med vaccinbevis.

Sammanfattning av Riksförbundet Sveriges
Museers synpunkter

 • Sveriges
  Museer ser införande av vaccinbevis vid en ökad smittspridning i samhället som
  en mer rimlig och konstruktiv åtgärd än en ny stängning alternativt stark
  begränsning av verksamheterna.
 • Signalen
  som ett mer allmänt införande av vaccinbevis ger skulle kunna vara fördelaktig
  för många av våra medlemmar i fråga om möjligheten att arrangera fullvärdig
  publik verksamhet men också för öka trygghetskänslan inför besök.
 • Sveriges
  Museer vill dock poängtera att tillgängligheten för alla som den beskrivs i
  Museilagen är grundläggande för de offentliga museerna.
 • Vaccinbevisens äkthet bör
  kunna verifieras utan att museerna behöver införa kostsamma system
 • Vi ser positivt på att
  personer under 16 år undantas. För den andra undantagna gruppen, de som av
  medicinska skäl inte kan vaccinera sig, ser vi viss problematik om de inte kan
  verifiera detta vid inpassage.

Synpunkter från Sveriges Museer

Under pandemin har tillgången till kultur försämrats för medborgarna. Vi ser i vår senaste undersökning att det fortfarande finns en viss tveksamhet att återbesöka museiverksamheter som haft stängt. Detta trots att museerna nogsamt arbetar med smittsäkring av besök. Särskilt i storstäderna är detta tydligt, vilket även sammanfaller med att turismen inte återhämtat sig än. Skulle smittläget återigen bli oroande är vårt val i så fall vaccinbevis om det står mot risken att återigen behöva stänga ner museer. Tryggheten med vaccinbevis kan verka positivt på viljan att såväl besöka kulturinstitutioner som att resa och därmed också på möjligheterna till återhämtning av besöksnivåer på museerna. På sikt kan det också få positiv påverkan på museernas ekonomiska situation och möjligheter att fullgöra sina uppdrag. För de av våra medlemmar vars verksamhet helt eller delvis finansieras av entréintäkter har pandemins effekter varit svåra att hantera. Vi överblickar ännu inte konsekvenserna fullt ut men några verksamheter kommer att ha svårt att återhämta sig och behöver allt stöd man kan få.

Samtidigt är tillgängligheten till det allmänna museiväsendet en av baserna i Museilagen. I 7§ står att ”Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.” Om vaccinbevis införs kan det inskränka medborgares rätt till kultur som också står inskriven i regeringsformen. För museerna som infattas i det allmänna museiväsendet krävs särskilda ställningstaganden och möjligen alternativa besöksmöjligheter för att motivera exkludering under perioder med vaccinpass.

I promemorian anges att det är EU:s digitala covidbevis som kan komma att gälla vilket enligt bedömningen ska kunna vara enkelt att visa upp. Vi vill ändå i vårt svar särskilt föra fram att det eventuellt kan tillkomma kostnader för verifiering av vaccinbevisens äkthet. Det är viktigt att inga kostsamma tekniska investeringar drabbar redan hårt ekonomiskt prövade museer.

I anslutning till denna fråga ser vi mycket positivt på att de yngre besökarna inte ska behöva vaccinbevis så att tillgängligheten till museerna för denna viktiga grupp inte hämmas. Vad gäller den andra undantagna gruppen, personer som inte kunnat vaccinera sig av medicinska skäl, så ser vi hur ett system (med undantagsbevis) för att de ska kunna verifiera detta skulle underlätta hanteringen för museernas entrépersonal.

Remissvaret har beretts tillsammans med Sveriges Museers styrelse vars ledamöter representerar museisveriges nationella, regionala och lokala museer. "

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.