deltagareTillsammans med Skansen och Jamtli arrangerade Sveriges Museer en heldagskonferens på Skansen den 11 oktober 2018. Syftet med dagen var att samla intressenter från museer runt om i landet inför uppstart av ett professionellt nätverk för samordnare av volontärverksamhet på svenska museer. Hela 68 personer från 30 olika museer runt om i landet samlades i konferenslokalen Skånska Gruvan.

Dagen inleddes med att Marita Ghafouri från Volontärbyrån, som bland annat koordinerar nätverk för grupper som arbetar med frivilliga, gav en introduktion till volontärverksamhet och ideellt engagemang. Ett ideellt engagemang är frivilligt, grundar sig på individens lust och vilja, det är obetalt och ömsesidigt - det handlar inte bara om vad individen gör för verksamheten, utan vad individen får tillbaka, berättade Marita, som gick igenom tips för hur man behåller och underhåller ideellt engagerade - hur man får volontärerna att stanna.

Skansen och Jamtli berättade om sina erfarenheter kring samordning av volontärarbete. Från Jamtli gjorde Gunilla Nilsson Edler entré klädd i traditionella kläder och berättade om hur det är att vara volontär i en omfattande museiverksamhet. Lowissa Wallgren Frånberg pratade om hur det är att arbeta som ansvarig för volontärerna och tillsammans höll de en workshop med bikupor, där olika frågor kom upp om utmaningar och fördelar med att engagera volontärer.

Under eftermiddagen fick deltagarna inblick i Skansens omfattande volontärverksamhet genom Annika Johansson. Bland de olika vontärskapen på Skansen möter man till exempel “Järnhandlaren”, “Iskarlen”, “Konsum-tanten” och “Barnmorskan” och deltagarna fick under konferensen möjlighet att träffa just ett antal barnmorskor på området. Annika Johansson gick igenom den volontärpolicy som tagits fram och som är kopplad också till Skansens verksamhetsmål. Hon kunde inte nog betona vikten av skriftliga uppdrag inför varje volontärskap samt att man sätter tydliga gränser mellan att vara anställd och att vara volontär. På Skansen har man nogsamt listat bevekelsegrunder för när volontärer behövs. De ska vara något som förstärker och kompletterar den ordinarie verksamheten men som aldrig kan ersätta den.

Dagen avslutades av Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer, som gick igenom de förväntningar som spelats in av deltagarna. Många hade anmält intresse att ingå i ett kommande nätverk för volontärsamordnare och flera av dessa ville gärna även ställa upp i en arbetsgrupp för att driva nätverket. Mats Persson berättade om övriga nätverk som framgångsrikt verkar under Sveriges Museers paraply och hur dessa samlas genom grupper på Facebook som yta för att dela erfarenheter och genom årliga möten med ett visst finansiellt bidrag från Sveriges Museer. Arrangörerna tackade de medverkande och avtackades med en varm applåd efter löfte om att i närtid återkomma med mer information om ramarna för det kommande nätverket för volontärsamordnare vid svenska museer.