Idag har den statliga museiutredningen lämnat sitt betänkande till kulturministern. Förslagen i utredningen berör i första hand de statliga museerna men kommer att påverka hela museibranschen enligt Riksförbundet Sveriges museers bedömning.

Det mest betydande förslaget handlar om att skapa en museilag, något som tidigare inte funnits i Sverige. Lagen och de museipolitiska målen stärker museerna som fria och självständiga kunskapsinstitutioner. Vidare regleras hur museerna kan gallra i sina samlingar. I ett internationellt perspektiv är museilagstiftning inget nytt och finns exempelvis redan i våra grannländer Danmark och Finland.

- En lagstiftning som betonar museernas fria och oberoende roll är bra säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer. Detta ställer dock ökade krav på museerna och dess huvudmän som på många håll redan brottas med en sviktande ekonomi. Här saknas förslag i utredning fortsätter Mats Persson.

Riksförbundet välkomnar att utredningen tydliggör hur museerna på ett proaktivt sätt kan utveckla sina samlingar där gallring är ett verktyg.

Förbundet kan konstatera att det för tillfället finns ett starkt politiskt intresse för musei- och kulturarvsfrågorna. Utöver den nu aktuella museiutredningen har kulturministern också aviserat en kulturarvsproposition under 2016.

– För oss bekräftar utredningen och det politiska intresset den starka roll svenska museer har i samhället. Detta bekräftas också genom allt fler museer och allt fler engagerade besökare. En besöksvolym som är enastående också i europeisk jämförelse, menar Mats Persson.

Riksförbundet kommer nu i dialog med medlemsmuseerna analysera de förslag som museiutredningen lägger för att kunna lämna ett konstruktivt remissvar. Därefter planerar förbundet att aktivt delta i den fortsatta behandlingen.

 

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Länk till regeringens pressmeddelande>>>