Riksförbundet Sveriges museer har yttrat sig över utredningen Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering , SOU 2012:72, som rör en ny modell för statlig utvärdering av folkbildningen.

Yttrandet som pdf>>>

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har till uppgift att ta tillvara och driva den svenska museisektorns gemensamma intressen. Förbundet företräder drygt 185 medlemsmuseer på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. RSM har beretts möjlighet att yttra sig över utredningen Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering och nedan följer våra synpunkter.

Folkbildningens framväxt och historia har paralleller med museernas. Bildning har varit ett centralt begrepp i framväxten av det museiväsen vi kan se idag. Museerna arbetar, med utgångspunkt i sina samlingar, med likartade syften som folkbildningen där mål som att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen samt att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet känns igen.

Mot bakgrund av detta och att utredningen bland annat hade att överväga om de angivna syftena med statsbidraget är relevanta och ändamålsenliga hade RSM gärna sett att utredningen hade startat redan i frågan om vad vi menar med folkbildning idag och inte enbart slagit fast att folkbildningen traditionellt sett har innefattat fyra grenar; folkbibliotek, folkhögskolor, föreläsningsföreningar och studieförbund samt att anslag för stöd till folkbildning enbart ges folkhögskolor och studieförbund. En genomlysning av om det fortfarande är en rättvisande bild av folkbildningen hade varit önskvärd. De allra flesta museer bedriver pedagogisk verksamhet idag som innehåller folkbildningens alla element.

RSM delar utredningens förslag om att ändra syftet – bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen till – bidra till att göra det möjligt för fler människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Genom förändringen tydliggörs en ambition om att inte bara nå den grupp som redan är engagerad inom folkbildningen utan att även kunna spela roll i fler människors liv.

RSM har med intresse tagit del av utredarens resonemang kring hur utvärdering av folkbildningen kan utföras. Viktiga frågeställningar som även museibranschen brottas med. RSM delar utredningens syn på att utvärdering ska ta sikte på resultaten av folkbildningen samt att utvärderingsresultatet måste omhändertas för att få någon effekt. RSM delar också utredningens förslag att utvärderingen ska utföras av extern oberoende part. I det här fallet av statliga analysmyndigheter; Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering samt Myndigheten för kulturanalys.

Avslutningsvis anser RSM att utvärderingskostnaden som bruklig är bör rymmas inom anslaget för folkbildning. Utvärdering som tas om hand, följs upp och förbättrar verksamheten är till gagn för verksamheten och borde därför kunna motiveras inom det befintliga verksamhetsanslaget.