Kulturrådets styrelse har fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2014. Totalt rör det sig om cirka 1,2 miljarder kronor. Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet. Kulturplanerna visar att vissa konstområden har utvecklats starkare, exempelvis dans och bild & form. Norrbotten är en region som gör ett gediget arbete inom dessa fält. Det finns ett växande intresse för bild- och form frågor över hela landet – inte minst för fotografi.

– Regionernas kulturplaner visar hög ambitionsnivå överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och tydligt fokus på innehållet i kulturverksamheten. Exempelvis arbetet i Västra Götaland med teckentolkning av alla konstarter, littereratursatsningarna I Uppsala län, växthus i Halland för unga filmare, Sörmlandsmodellen med verksamhet inom alla konstformer för barn och unga. De allra flesta gör stora insatser för att främja yttrandefriheten!

Det var i december 2009 som riksdagen beslutade att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar landstingen fram en kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst-och kulturformer; teater, dans, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst-och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.

Läs hela pressmeddelandet här>>>