Vid sitt senaste styrelsemöte behandlade styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer fem svar:

Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har beretts möjlighet att yttra sig över promemoria med förslag till kompletterande bestämmelser i miljöbalken så att Sverige ska kunna ratificera Nagoyaprotokollet och följa EU-förordningen och därmed inte bara främja biologisk mångfald utan också säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av nyttan vid användning av biologiska resurser.

För några av våra medlemsmuseer bedömer vi följande punkter extra relevanta i fråga om såväl samlingar som insamlande samt användningen av dessa:

 • I kapitlet om Nagoyaprotokollet och dess genomförande i EU, sid 17 i promemorian, understryks att de traditionella kunskaperna, ex folkmedicin, kring hur biologiska organismer kan användas av människan kopplas till rättighetsaspekter samt att vikten av att bevara och respektera kunskap, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga samhällen med traditionella livssätt som relevant bevarar och hållbart nyttjar biologisk mångfald.
 • RSM noterar också att, på sid 24, samlingar av offentligt ägda insamlade prover av genetiska resurser bör ha inhämtats/sanktionerats enligt Nagoyaprotokollet samt att, sid 25, det enligt EU-förordningen innebär skyldigheter gentemot ursprungsland för användare av genetiska resurser samt traditionell kunskap som rör genetiska resurser när dessa används inom EU
 • I kapitlet om Behovet av lagstiftning sid 33 noterar RSM även att det i promemorian konstateras att traditionell kunskap som rör genetiska resurser i Sverige inte bör ha annat skydd än det som gäller för annan kunskap. Men att man utifrån etiska aspekter har skäl till reflektion om hur traditionell kunskap om genetiska resurser samlas in och används.

RSM ser utifrån detta en framtida viktig etisk diskussion där museernas roll som platser som belyser alla människors lika värde och rätt till sin egen historia kan belysas.
Svaret som pdf>>>

________________________________________________________________

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har beretts möjlighet att yttra sig över promemoria om förutsättningarna att samla uppgifterna för Moderna museet och Statens centrum för arkitektur och design i en myndighet.

 • Samordningsfördelar betonas i promemorian, men inte utifrån hur de också kan komma publiken till nytta. Det saknas en analys av den samhällsutvecklande nyttan med en sammanslagningen. Vidare bör verksamhetsnyttan samt konsekvenser för arkitektur och designupdraget av sammanslagningen tydligare belysas.
 • RSM noterar utredningens analys i promemorian 6.1.2 risken med ämnenas identitet och eventuella marginalisering.
 • RSM ser att man i promemorian 5.3.2 så tydligt lyfter fram rollen för museet som mötesplats, något vi vill betona som en extra viktig funktion för de framtida museerna
 • RSM ser också att man i promemorian 5.3.3 så tydligt tar upp vikten av samverkan, en vital överlevnadsfaktor för museer idag. RSM skulle dock här även vilja se en utvecklade tankar kring det regionala perspektivet.

Svaret som pdf>>>

________________________________________________________________

 

Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål
Riksförbundet Sveriges museer (RSM)  har beretts möjlighet att yttra sig över promemoria om genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium.

 • RSM noterar, att den föreslagna ändringen i kulturmiljölagen 5.1.1, ger en bredare definition på begreppet kulturföremål då den skulle vara allt som en medlemsstat klassar som nationell skatt ur ett konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde och inte behöver tillhöra en viss kategori, ha en viss ålder eller betinga ett visst ekonomiskt värde. Enligt promemorian lär bestämmelserna kring vad som utförs olagligt kunna tillämpas på fler föremål.
 • RSM noterar även att de två museiinstitutioner som direkt berörs då de verkar myndighetsutövande i kontrollen av föremål, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt Stiftelsen Nordiska museet, enligt förslaget får en ökad tidsfrist från 2 till 6 månader för denna kontroll.
 • RSM noterar slutligen att de för att bättre kunna utföra kontrollen dessutom föreslås få behörighet till IMI, ett webbaserat internationellt informationssystem.
 • RSM ställer positivt till dessa delar som berör våra medlemsinstitutioner.

Svaret som pdf>>>

________________________________________________________________

 

Farokonventionen – Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har beretts möjlighet att yttra sig över Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen, Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde med ett brett grepp om kulturmiljöfrågorna och nya behov och utmaningar utifrån vad vi bevarar, varför och för vem. Riksantikvarieämbetet har här gjort en välskriven, nyanserad och grundlig utredning utifrån vilken man rekommenderar att Sverige ratificierar konventionen utan några författningsmässiga ändringar

 • RSM ställer sig helt bakom Riksantikvarieämbetets rekommendation att stadfästa den viktiga Farokonventionen. I många av sina skrivningar ligger den i direkt linje med RSM:s framtidsdokument där vi listar viktiga områden för museerna att utveckla framöver. Farokonventionen lyfter den centrala frågan kulturarvets värde ur ett demokratiperspektiv och ett mångfaldsperspektiv men trycker också på hur kulturarvet är centralt i den samhälleliga utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom Farokonventionen kan museernas internationella samarbeten stärkas och solidaritet med hotade kulturarv i andra länder manifesteras.

Svaret som pdf>>>

________________________________________________________________

 

Utvärdering av och ställningstagande till Digisam
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har beretts möjlighet att yttra sig över Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid med Diarienummer Ku2015/470/KA.

 • RSM ställer sig positivt till Statskontorets förslag om att det även efter att Digisams mandattid löpt ut behövs en samordning av arbetet med frågor om digitalisering på kulturarvsinstitutionerna.
 • RSM avvaktar med bedömning av resultatet då Digisam ännu har mandattid kvar.
 • RSM vill dock, på grund av de många berörda museiverksamheterna, understryka vikten av en fortsättningsvis starkare representation från museerna i styrgruppen för digital samordning.
 • RSM vill se en tydligare nationell nytta och en spridning också på regional och lokal nivå av samordningsarbetet samt dess genererande av kunskap och möjlighet att prioritera.

Svaret som pdf>>>