sofia-ali_anna-lihammerSedan några månader tillbaka har Riksantikvarieämbetet ett utvidgat ansvar för museerna. En sak som vi regelbundet arbetar med är utvärderingar och uppföljningar. Nu i höst har vi börjat jobba med en ny studie om museer och publikutveckling. Vi som arbetar med den är Anna Lihammer och Sofia Ali.

Utvärderingen Museer – en fråga för fler ställer ett antal frågor: Hur arbetar museerna med att nå en vidgad publik? Vilka har strategierna varit? Hur har de fallit ut? Vad har det fått för effekter? Hur kan vi lära av varandra?

För att svara på frågorna kommer vi att titta på internationell forskning kring besökarstudier och publikutveckling. Vi kommer att gå igenom de undersökningar som redan är gjorda samt göra egna kompletteringar. Vi ska titta på hur museer i Sverige arbetat med att nå en ny publik och hur det fallit ut samt lyfta fram ett antal museer som på olika sätt arbetat för att vidga sin publik och på så sätt gjort museerna till en fråga för fler.

Målet är att ta fram samlad kunskap kring vilka som kommer respektive inte kommer till museerna samt varför människor väljer att besöka respektive inte besöka museerna. Vår förhoppning är att resultatet kommer att bidra till inspiration, diskussioner och vara tillämpbart i museernas verksamhetsutveckling.

Vi har också startat en grupp på Facebook – Museer – en fråga för fler – som vi hoppas kan vara ett forum för information om vad som händer och för diskussioner. Varmt välkomna att gå med i gruppen!

Det roligaste skulle vara om vi lyckas få med representanter från museerna och Riksantikvarieämbetet i diskussionen men också andra – både de som är väldigt intresserade av museer och sådana som kanske aldrig besöker ett museum.

Resultatet av vår utvärdering planeras presenteras på Vårmötet i april 2018.

Anna Lihammer och Sofia Ali, Riksantikvarieämbetet