NEMO (Network of European Museum Organisations) är ett fristående nätverk som bidrar till att samla olika länders museiorganisationer kring frågor som rör museernas plats och betydelse i den europeiska kulturapparaten.

Genom att förmedla information och direktiv från EU och andra styrande organ i Europa strävar NEMO efter att bygga en stark grund för organisationernas överlevnad i ett snabbt och föränderligt Europa genom att uppmuntra museiorganisationerna till samverkan och samarbete. NEMO ger varje månad ut ett nyhetsbrev och finns även i sociala medier som Facebook och Twitter. För mer information besök NEMOS hemsida, www.ne-mo.org.