NEMO, Network of European Museums Organisation höll den 6-8 november sitt årsmöte i Pilsen, Tjeckien. Pilsen som är Europeisk kulturhuvudstad 2015.
Konferensen samlade över 140 deltagare från 30 länder. På konferensen var de svenska museerna välrepresenterade med deltagare från Jamtli, Statens Maritima museer, Norrköpings stadsmuseum och Norrköpings konstmuseum samt undertecknad. Mötet bestod i föredrag, workshops och arbetsgruppsmöten. NEMO höll också sitt årsmöte där jag representerade Riksförbundet Sveriges museer.

Konferensen tema var Re-Visiting the Educational Value: Connecting to Audiences. Med föredrag och inspel från olika länder kunde vi konstatera att frågor kring museer och lärande är högt på de europeiska museernas agenda. En reflektion jag gjorde är hur vi ska se på vår roll gentemot skolan. En framgångsfaktor är att tydligt bygga vårt erbjudande till skolan på skolans villkor. Det handlar om att i samverkan utveckla museerna som en ännu starkare plats för lärande.

Publikutveckling, samhällsengagemang och opinionsbildning stod i fokus för seminarierna på den andra dagen. Nemos arbetsgrupper diskuterade sin framtida verksamhet. Här kan jag konstatera att museernas roll i samhällsutvecklingen är något som vi alla arbetar med på olika sätt runt om i Europa. Utmaningarna som följer på de stora flyktingströmmarna är många. Förutsättningarna skiftar givetvis men museernas möjligheter att bidra till ett samhälle som håller ihop är genomgående. I en tid med en tilltagande polarisering blir museerna en allt tydligare arena för samtal och reflektion. Samtidigt kan jag konstatera att de ekonomiska utmaningarna ökar. Många vittnar om en sjunkande offentlig finansiering som leder till strukturförändringar men också fokus på en breddad finansiering.

På NEMO:s hemsida hittar du ett mer omfattande referat>>>

 

_DSC1236Mats Persson
Generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges museer