bild16 oktober kom museiutredningens betänkande

Riksförbundets Sveriges museer kommer att bli en viktig remissinstans och styrelsen förbereder nu en bred process för bästa möjliga svar. En första bedömning gör det ändå klart att även om utredningen i första hand rör de statliga museerna så påverkar de hela museibranschen.

Det mest betydande förslaget handlar om att skapa en museilag, något som tidigare inte funnits i Sverige. Lagen och de museipolitiska målen stärker museerna som fria och självständiga kunskapsinstitutioner. En ny museimyndighet föreslås för museer och utställningar. Vidare föreslås att lagen reglerar så att museerna kan gallra i sina samlingar vilket kan få positiv påverkan på museernas möjlighet att utveckla samlingarna.

Förbundets styrelse har utsett en intern arbetsgrupp med representanter från olika typer av museer som kommer att ansvara för inhämtning av synpunkter från medlemmarna för att garantera ett representativt svar på den kommande remissen. Förhoppningen är att så konstruktivt som möjligt belysa och problematisera utredningens olika delar och därigenom ge en bild av hur de kan komma att påverka museisektorn som helhet. I arbetsgruppen ingår styrelseledamöterna Stina Westerberg, som representant för de statliga museerna, Pernilla Klingofström, för de kommunala museerna, och Henrik Lindborg, för verksmuseerna,  adjungerade styrelseledamoten Hans Kindgren, för länsmuseerna samt generalsekreterare Mats Persson och verksamhetskoordinator Maria B Olofsson från förbundets kansli.

Länk till utredningen>>>