På uppdrag av Riksförbundet Sveriges Museer genomförde Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, NCK , under sommaren 2011 en enkätundersökning om museipedagogikens ställning på riksförbundets medlemsmuseer.
Ladda ned rapporten

Enkäten skickades ut till museichefer på riksförbundets samtliga medlemsmuseer och besvarades av drygt 50 procent av dessa. Av resultatet kan utläsa att en majoritet av de tillfrågade väljer en bred definition av lärande och att de sätter lärande mycket högt på agendan. Samtidigt kan man se en tydlig skillnad mellan ord och handling när det gäller den vikt museerna tillmäter lärande och den formella pedagogiska kompetens som museernas personal besitter. Av enkäten framgår att två tredjedelar av den personal som arbetar med lärande på museerna saknar formell pedagogisk kompetens. I stort sett samtlig museichefer anser att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och ser gärna att riksförbundet tillsammans med andra tar sig an denna utmaning.

Rapporten kommer att presenteras vid ett seminarium under Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Göteborg den 28-30 mars 2012.

Kontakta Sara Grut, NCK, för mer information.