Under Almedalsveckan arrangerade Riksförbundet Sveriges museer i samarbete med Gotlands museum den numera traditionella museidagen, en dag fylld av intressanta och viktiga samtal om aktuella musei- och kulturfrågor. På plats i Bildstenshallen i Gotlands museum fanns, vid sidan av Riksförbundet och medarrangören Riksutställningar, också Nationalmuseum och Göteborgs stadsmuseum. Här får du ta del av referat från samtliga programpunkter som hölls under museidagen den 6 juli.

Nationalmuseum: Behövs ett designmuseum?

IMG_2639Stockholm är en av få huvudstäder i Europa som saknar ett museum helt tillägnat form och design. Under 2015 kom regeringens utredning Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design vilken efterföljts av remissvar under våren 2016. Näringsdepartementet satsar 28 miljoner på att stärka Sverige som designland de kommande åren, ett uppdrag som Visit Sweden ansvarar för. Samtidigt som huvudstaden saknar ett designmuseum, finns flera aktörer som producerar utställningar inom området, fungerar som mötesplats eller har egna samlingar. I panelen medverkade Kerstin Brunnberg, tidigare tf överintendent ArkDes, Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum, Ewa Kumlin, VD Svensk Form och Gunila Axén, textilkonstnär och representant för Svenska Designakademien. Moderator var Michael Persson Gripkow, Brand Director på Visit Sweden.

Panelen var enig om att ett dedikerat designmuseum behövs för att få långsiktighet och kontinuitet vilket är en förutsättning för att kunna bygga upp samlingar och bedriva forskning. Panelen var också enig om att det behövs flera mötesplatser eller arenor för form och design förutom ett designmuseum och att det krävs ett bättre samarbete mellan de aktörer som redan finns idag. ArkDes har ett uppdrag att vare en mötesplats inom området men inga samlingar vilket kräver samarbete.

Ewa Kumlin konstaterade att Svensk Form har kämpat för att få ett form- eller designmuseum sedan mitten av 1800-talet men aldrig har varit så nära som 2005 under Göran Perssons regering. Sedan blev det regeringsskifte och designfrågan har efter det varit förbisedd i många år. Just nu verkar ett designmuseum vara så långt borta så Svensk Form driver frågan om ett regionalt designcenter i Stockholm som en mötesplats istället för ett museum.

Berndt Arell beskrev hur Nationalmuseum, utan att ha fått det utpekade uppdraget eller finansiering, på egen hand har startat upp en designarena med utställningar på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm för att kunskapen och möjligheten finns och vill på så sätt vara en motor för form- och designfrågor.

Kerstin Brunnberg lyfte att design är en viktig aspekt när det gäller att förstå den miljö och tid som vi lever i, både ur ett estetiskt och ur ett användarperspektiv. Historien och sammanhanget kring form och design är viktig och ett designmuseum eller designcenter kan skapa förutsättningar för att lära sig mer om olika tider. Hon påpekade också att man riskerar att sudda ut designen om man gör den till det vardagliga, det måste finnas forskning också.

Formgivaren Gunila Axén, som under flera år jobbat som professor vid Konstfack i Stockholm, berättade att studenter idag inte får känslan av att form är viktigt i samhället utan att det anses vara finare att jobba med konst. Ett designmuseum kan stadga formen. Hon tycker att det är skamligt att se hur Sverige som har varit en föregångare inom formgivning nu är omsprunget av de nordiska grannarna.

På frågan vad som hindar en etablering av ett designmuseum blev svaret unisont pengar och en vilja från regeringen.

 

Göteborgs stadsmuseum: Museet har funktionshinder – inte besökarna

IMG_2642Vill museerna bli mer tillgängliga måste de börja arbeta tillsammans med sina besökare. Det slog projektet Funktek fast i sina seminarier.

Funktek har jobbat med att göra Göteborgs stadsmuseum mer tillgängligt i två år. Genom att anställa personer med normbrytande funktionsvariationer och låta dem utvärdera tillgängligheten har Stadsmuseets verksamhet och arbetsprocesser förändrats. Funktek är nu inne på sitt tredje och sista år och nu står museet inför utmaningen att implementera kunskapen i den ordinarie verksamheten.

En fråga som väcktes i Almedalen var just hur kunskapen kommer att förvaltas efter projektets slut. Svaret på det är att Funktek bland annat kommer att producera ett antal manualer som kan användas i det fortsatta arbetet att skapa tillgängligare kultur. De utvecklar också en ny och tillgänglig museiapp som kommer att vara möjlig för fler museer att använda i framtiden.

Projektet Funktek avslutas i februari 2017, då det kommer äga rum en slutkonferens på Göteborgs stadsmuseum. Mer information publiceras löpande på www.funktek.se.

MFunkTek är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Interaktiva Institutet, Mistra Urban Futures/Changemaker och Riksutställningar. Projektet finansieras av Arvsfonden.

 

Riksutställningar: Museets gränser – samtal om museers uppdrag och legitimitet

Riksförbundet Sveriges museer: Framtidens museum – ett samtal om museernas samhällsroll

Ett kollektivt minne. En plats för reflektion. En kunskapskälla. En arena för förändring. Vad är museerna till för?

Vad är museets roll och uppdrag? Hur hör kultur och samhällsutveckling ihop? Vad händer när museer i Sverige tar allt större ansvar för brännande frågor och ger plats för samhällets mångfald? 

Under året har omdebatterade utställningar och betänkandet om ny museipolitik aktualiserat frågan kring museers uppdrag. Riksutställningar och Riksförbundet Sveriges museer bjöd in till två samtal under Almedalsveckan där mediedebattörer och museichefer diskuterade museernas roll och mediedebatten om museer.

IMG_2646I det första samtalet diskuterade Qaisar Mahmood, författare och chef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet, Nathan Hamelberg, skribent, aktivist och kommunikatör vid Mångkulturellt Centrum, Ulrika Knutson, journalist och Lars Anders Johansson, journalist ansvarig för kulturfrågor vid Timbro.

 

 

 

IMG_2803I det andra samtalet diskuterade tre museichefer frågorna utifrån sina erfarenheter inifrån museernas verksamhet. Deltog gjorde Örjan Molander, museichef vid Kalmar Läns museum, Ulrica Grubbström, VD och museichef vid Västerbottens museum i Umeå och Eva Hansen, biträdande museichef vid Malmö museer.

 

 

 

Samtalen leddes av frilansjournalisten Johanna Palmström.

Några av frågorna som diskuterades och delar av samtalen kan du läsa om på Riksutställningars webbplats>>>

 

Riksförbundet Sveriges museer vill rikta ett varmt tack till Gotlands museum och de medverkande i 2016 års museidag i Bildstenshallen. Vi ses igen i Almedalen 2017!

 

Spara