Genom inrättandet av en särskild museilag och ett samlat stöd till museerna via en myndighet tydliggörs och stärks museernas roll i samhället. Det kan Riksförbundet Sveriges museer konstatera när regeringen nu offentliggjort den lagrådsremiss som ska ligga till grund för en kulturarvspolitisk proposition i vår.

Pressmeddelandet som pdf>>>

– Vi välkomnar en samlad kulturarvspolitik. En myndighet för museifrågor och en museilag som ger tydligt mandat stärker de svenska museerna och kan främja en demokratisk samhällsutveckling ytterligare, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges Museer.

Riksförbundet Sveriges museer konstaterar att regeringen i lagrådsremissen varit lyhörda för riksförbundets och andra museiaktörers remissvar på museiutredningen. I museilagen märks detta bland annat i den skärpta definitionen för vad ett museum är. Lagen fastslår vidare att museerna utifrån sina ämnesområden ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelse och fri åsiktsbildning.

De svenska museerna tar årligen emot 25 miljoner besökare, verkar i hela landet och har samlingar med stor spännvidd. Riksförbundet Sveriges museer välkomnar den satsning som regeringen nu gör på en central museifunktion och kan konstatera att Riksantikvarieämbetet får en stor mängd nya och viktiga uppdrag riktade särskilt mot museer. Här ges möjlighet att bygga upp en stödfunktion som kan stärka landets museer. Riksförbundet Sveriges museer anser att angelägna frågor är digitaliseringsfrågan samt att stärka museernas arbete för att nå nya målgrupper.

– Hur museernas samlingar kan digitaliseras, kompletteras och sättas in i ett sammanhang som fungerar i dagens samhälle är den viktigaste finansiella utmaningen för sektorn nu och i framtiden, säger Mats Persson. Vi ser därför fram emot en dialog med Riksantikvarieämbetet kring hur det nya uppdraget konkretiseras.

För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

 

 

Lagrådsremissen i korthet:

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950). I lagrådsremissen beskrivs regeringens kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde behandlas. Museilagen och ändringarna i kulturmiljölagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Den föreslagna museilagen innehåller bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Lagen utgår från att det övergripande ändamålet för museerna i det allmänna museiväsendet är att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Allmänna utgångspunkter för museernas arbete med samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet anges i lagen. Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga ställning i förhållande till den politiska beslutsnivån.

Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och förenklas genom ändringar i kulturmiljölagen och en följdändring i lagen om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Ändringar i kulturmiljölagen föreslås även när det gäller regleringen av kyrkliga kulturminnen och s.k. fyndfördelning.

 

Källa:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/12/kulturarvspolitik/

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.