skoluppdraget pressbildVilka skolor går på museum och vad är skälen till att inte ta del av museernas utbud? Vad finns det för goda exempel på fungerande samverkan och samarbeten mellan skola och museum runt om i landet? Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilken betydelse kulturarvsarbetet har för skolväsendet. I uppdraget ingår också att främja samverkan mellan skolan och kulturarvsinstitutionerna i alla delar av landet.

Goda exempel ska samlas in och spridas, fokusgrupper ska genomföras och en enkätundersökning ska skickas ut till 3000 lärare. Uppdraget genomförs i samverkan med Riksarkivet, Statens kulturråd och Statens skolverk och pågår till hösten 2020. Därefter kommer Riksantikvarieämbetet att fortsätta arbetet för att långsiktigt främja samverkan så att museer och andra kulturarvsinstitutioner, i högre grad, nyttjas som en pedagogisk resurs i skolan.

Samla och sprida goda exempel

I regeringsuppdraget ingår att samla och sprida goda exempel på olika typer av samarbeten och samverkansprojekt. Riksantikvarieämbetet efterlyser därför exempel på institutioner som har ett strategiskt arbete på något eller flera av följande områden:

  • Nå ut till skolor som inte ligger nära museerna eller som av andra skäl inte tar del av museernas verksamhet.
  • Samarbeten med skolan som pågår över tid och har stor betydelse för den pedagogiska verksamheten i skolan.
  • Samverkansmodeller där flera kulturarvsinstitutioner samarbetar riktat till skolan. (tex inom en kommun eller region)

Anmäl intresse för att delta i fokusgruppsundersökning

Under hösten genomför Riksantikvarieämbetet en fokusgruppsundersökning för att undersöka hur lärare i olika skolformer upplever den delen av museernas verksamhet som är riktad till skolan. Riksantikvarieämbetet efterlyser nu museer som vill ingå i en arbetsgrupp och vara med och få sin verksamhet värderad av lärarna. Hör av er omgående till projektledaren Karin Günther om ni vill delta, kontaktuppgifter finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Vilka skolor går på museum och vad är skälen till att inte ta del av museernas utbud?

Riksantikvarieämbetet genomför tillsammans med SCB en enkätundersökning riktad till 3000 lärare i olika skolformer i hela landet. Vad skulle ni vilja ha svar på från lärare i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan? Riksantikvarieämbetet vill gärna ha medskick från er som arbetar på museerna när vi tar fram enkäten. Hör av er till Karin Günther, projektledare för uppdraget, senast den andra november med förslag på frågor.

Kontaktuppgifter och läs mer om uppdraget på Riksantikvarieämbetets hemsida.