Riksförbundet har yttrat sig över förslaget till ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet:
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) ställer sig positivt till den nya modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet som utredningen framför. Genom detta kan det regionala och lokala engagemanget för kultur och kulturarv förhoppningsvis bli större. RSM har begränsat sina synpunkter till det som berör de regionala museerna och den verksamhet dessa utför inom kulturarvet och kulturmiljövården.

  • RSM vill inledningsvis framhålla vikten och betydelsen av en stark regional infrastruktur inom kulturarvssektorn.
  • Det är viktigt att utvecklingsbidragsdelen inte urholkar det generella verksamhetsbidraget.
  • De regionala museerna borde kunna fungera som nav i regional ABM-verksamhet och annan regional kulturverksamhet.
  • De regionala kulturplanerna måste innehålla både vision och konkreta handlingsplaner.
  • Det är viktigt att staten kan möta en eventuell ökad regional satsning på kulturverksamhet under hela övergångsperioden.

Läs hela yttrandet här.