Antalet museibesök ökar avsevärt, hela 11 procent, jämfört med föregående år. Två tredjedelar av alla personer i åldern 18–65 år, 66 procent, har besökt ett museum under det senaste året. Det visar den Sifo-undersökning som Riksförbundet Sveriges museer låtit genomföra.

Pressmeddelande som pdf>>>

– Det är oerhört roligt att se en sådan tydlig ökning av antalet personer som väljer att gå på museum. Det visar att det intensiva arbete som många museer lägger ner på att bredda sin publik lönar sig, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

I den Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Riksförbundet Sveriges museer angav 66 procent att de besökt ett museum det senaste året. Av de tillfrågade uppgav 25 procent att de besökt något museum minst en gång i halvåret och 10 procent att de går på något museum varannan månad. En särskilt tydlig ökning återfinns i åldersgruppen 65+ som ökat med 24 procent samt i den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, där besöken ökat med 17 procent.

De två dominerande anledningarna att gå på museum anges vara att man vill besöka ett specifikt museum och att för att göra ”något roligt tillsammans”, anledningar som knappt hälften av de tillfrågade anger. Speciellt roligt att notera är att personerna i grupperna 18-29 och 30-49 år anger att de besöker museum för att lära sig nåt nytt. Personerna i den yngsta åldersgruppen anger också att de besöker museum för att bli inspirerad, något som de äldre grupperna gör i mindre grad.

– Ett museibesök ett utmärkt sätt att umgås över generationerna. Museerna erbjuder en unik mix av kunskap, inspiration och upplevelser som passar de flesta, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer i åldern 18-65 år i hela landet. Den genomfördes av Sifo under perioden 8-16 juni 2016.

 

För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

 

 

Undersökning om museibesök bland allmänheten

Andel av befolkningen som gått på museum senaste året

Har du besökt något museum under det senaste året? Procent 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+
Ja, en gång i månaden eller oftare 4 6 2 3 5
Ja, varannan månad 10 8 10 9 14+
Ja, en gång i halvåret 25 27 28 21 25
Ja, ett besök under året 28 28 27 29 27
Nej 32 29 29 31 38+
Vet ej/ej svar 2 2 2 3 0-


Om besökt museum det senaste året (flera val möjliga)

Senaste gången du var på ett museum, vilka var då de främsta anledningarna till ditt besök? Procent 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+
För att det fanns en aktuell utställning jag ville se 37 28- 31- 38 54+
För att jag ville besöka just detta museum 45 49 44 42 43
För att göra något kul tillsammans 45 50 59+ 35- 28-
För att följa med någon annan 14 21+ 13 12 8-
För att lära mig något nytt 20 21 22 17 17
För att bli inspirerad 10 16+ 10 7 7
Annat 6 6 5 7 4
Vet ej, ej svar 0 1 - - -

Undersökningen är genomförd i Sifos onlinepanel där 1 000 personer i åldern 18 ­– 79 år har svarat på frågorna. Panelen består av sammanlagt cirka 100 000 medlemmar och samtliga är slumpvis rekryterade. Den genomfördes  under perioden 8-16 juni 2016.