Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har ombetts att yttra sig över både Kulturutredningen (SOU 2009:16) och Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15), vilka båda lämnades över till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i februari.

Riksförbundet Sveriges museers yttrande över Kulturutredningen.

Riksförbundet Sveriges museers yttrande över betänkandet Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat.