Här följer en kort sammanfattning av riksförbundets (RSM) yttrande över På väg mot en ny roll - övervägande och förslag om Riksutställningar SOU 2010:14:

  • RSM ställer sig i huvudsak positiv till den nya roll fr Riksutställningar som betänkandet for fram. Riksförbundet vill dock särskilt framhålla följande
  • RSM tillstyrker i princip forslaget att Riksutstallningar bor minska sin produktion av vandringsutställningar till en nivå som ar lägre an dagens, samt att verksamheten istället bör inriktas mot att stödja nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och stöd till arrangörer inom utställningsområdet.
  • RSM tillstyrker i princip de av utredningen föreslagna ändringarna i Riksutställningars instruktion, men vill fästa särskild vikt vid det faktum att utredningen framhåller att antalet utställare av samtida konst ökar. Mot denna bakgrund är det angeläget att Riksutställningar ges möjlighet att i högre grad verka även inom andra områden än den samtida konsten. RSM utgår från att detta kommer att beaktas av Riksutställningar i kommande verksamhetsanalyser.
  • RSM ställer sig tveksamt till förslaget om uppdrag till Riksutställningar om digital förmedling av kulturarvet. RSM ställer sig särskilt frågande till exakt vilket bidrag Riksutställningar kan förväntas lämna till detta arbete och menar att ytterligare dialog och underlag kring detta bör tas fram innan slutlig ställning tas. RSM vill i detta sammanhang kraftfullt betona vikten av att museerna, på vilka denna huvuduppgift egentligen vilar, tillförs nödvändiga resurser för att säkerställa att uppgifterna kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. RSM noterar därutöver betydelsen av utökad samordning när det gäller frågor om digitalisering. Detta är av särskild betydelse för de mindre museerna.
  • RSM delar utredningens bedömningar inom området museipedagogik, men vill samtidigt noga understryka vikten av ett fortsatt statligt stöd till samordnad utveckling av det museipedagogiska området i Sverige. RSM är berett att delta i en fortsatt dialog kring hur detta lämpligen kan ske, i första hand med utgångspunkt i befintliga strukturer.
  • RSM vill framhålla att de funktioner Riksutställningar svarar för är av central betydelse för svenskt museiväsende. Utvecklingen inom museisektorn går för närvarande snabbt. Det är därför angeläget att kontinuerligt följa upp och pröva i vilken form dessa lämpligen bör bedrivas och utvecklas.

 

Läs hela yttrandet här.