Riksförbundet har lämnat svar på remissen: Konst- och kulturutbildningar, samt nya yrkeshögskoleutbildningar – Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna U2011/3651/SV

RSM finner att de förslag och bedömningar som presenteras är väl motiverade och bör genomföras:

Särskilt positivt ses att alla kompletterande utbildningar som är yrkesutbildningar och ligger på eftergymnasial nivå kan omvandlas till yrkeshögskoleutbildningar, samt att för smala yrkesutbildningar inrättas en särskild kvotgrupp i Yrkeshögskolan. Inom konst- och kulturutbildningar välkomnas att även korttidskurser inom kulturarvsområdet kan ges statligt stöd i form av tillsyn, studiestöd eller statsbidrag; t ex utbildningar inom bildkonst, konsthantverk och grafisk design, samt utbildningar inom dans, teater och musik. Kompletterande utbildningar som håller gymnasial nivå bör även fortsatt bedrivas utanför Yrkeshögskolan och vara ett kommunalt ansvar. Förslaget att Konst och kulturutbildningar skall regleras i en särskild förordning innebärande kvalitetssäkring är steg i rätt riktning. Högskoleförberedande utbildningar inom konst- och kulturområdet (ej yrkeshögskoleutbildningar) bör kunna få stöd av staten förutsatt att de uppfyller kraven om sammanhängande antal studieveckor (20 för studiestöd och 30 för statsbidrag). Frågan huruvida de högskoleförberednade utbildningarna är överdimensionerade iförhållande till omfattningen av de konstnärliga  högskoleutbildningarna bör utredas ytterligare! Breddad rekrytering till de konstnärliga högskolorna kan ses som ett angeläget mål och gynnas om vissa förberedande konstutbildningar får helfinansierat statligt stöd. Dock bör samma kvalitetssäkringssystem gälla som för yrkeshögskolan.

RSM ser mycket positivt på att skillnaderna i villkor för studerande inom konst- och kulturområdet jämnas ut genom att ett antal konst- och kulturutbildningar helt finansieras med statsbidrag och därmed ej belastar de studerande med avgifter. Ett gemensamt studiedokumentationssystem och kvalitetssäkringssystem administrerat av Myndigheten för yrkeshögskolan säkerställer utbildningarnas framtida utveckling.

Läs hela remissen här.