Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vi företräder cirka 230 medlemsinstitutioner som verkar i alla län. Sveriges Museer har beretts möjlighet till yttrande över arvsfondsutredningens betänkande SOU 2018:70: En arvsfond i takt med tiden – en översyn av regelverket kring allmänna arvsfonden. De svenska museernas huvudmannaskap och driftformer är varierade med offentligt ägande, stiftelser, föreningar, privatpersoner etc. Bland medlemmarna och deras samarbetsparter finns redan de som tagit del av medel från arvsfonden för att utveckla verksamheten genom olika projekt som passat in i kriterierna för stöd. Vår bedömning är att andelen verksamhet som är knuten till ideella krafter kommer att öka på museerna. Sveriges Museer ser som helhet positivt på att den omfattande utredningen kommit till stånd och välkomnar särskilt det nya demokrativillkoret. Vi ser positivt på förslaget att Allmänna arvsfondens nuvarande bedömningskriterium "nyskapande och utvecklande", i författningen ersätts av kriteriet" utvecklande for målgruppen". Vi menar att detta förslag öppnar upp for projekt som kanske inte skulle bedömas som nyskapande, men som har både kvalitativt och beprövat innehåll. Vi delar därmed även utredningens bedömning att denna förändring kan möjliggöra att fler verksamheter ansöker om och kan få stöd från fonden, och att medlen på så sätt kan utnyttjas mer effektivt.

Ändamålsparagrafen
Sveriges Museer anser att ändamålsparagrafen 1 kap. 2§ är alltför begränsande och bör ändras till att omfatta alla åldersgrupper, men att de prioriterade målgrupperna är barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Beslut om svar har fattats i Sveriges Museers styrelse den 14 mars Vi har inför yttrandet varit i kontakt med och/eller tagit del av svar från Arbetslivsmuseernas samarbetsråd samt Riksantikvarieämbetet.

Sveriges Museers yttrande går att läsa här.