CajsaForum för kommunala museichefer träffades på vackra Medeltidsmuseet den 18-19 oktober. Den första dagen ringade vi in våra särdrag. Kommunala museer varierar mycket i storlek, uppdrag och innehåll. Museer med allt från 3 till 103 anställda var representerade och under den kommunala museihatten ryms ibland en koncentrerad museiverksamhet, ibland flera andra uppdrag såsom konstnärlig gestaltning, kulturmiljöer och allmänkultur. Vi förenas samtidigt av ett särskilt villkor som ger sina möjligheter och utmaningar. Kärnan är vår roll i den lokala demokratin, närheten till politiken och relationen till just den större vision för samhällsutvecklingen som är antagen av kommunen vi verkar i.

Som inspiration hade Sveriges Museer bjudit in Edna Eriksson som talade om mänskliga rättigheter och hotet mot dem och mot demokratin. Eriksson ville uppmärksamma oss på vår demokratis sårbarhet genom att visa att det faktiskt är möjligt att avskaffa demokratin inom dess egna ramverk grundlagen. En dystopisk tanke som dock kan mana till handling. Och troligen har de kommunala museerna unika möjligheter att handla på ett sätt som värnar och stärker demokratin.

Och troligen har de kommunala museerna unika möjligheter att handla på ett sätt som värnar och stärker demokratin.

I det kommunala museet är dialogen med politiken nära. Vi har en direkt ingång till alla politikområden och till verksamheter som vi delar mål med. Dörrarna står öppna för samverkan med andra förvaltningar och detta är en styrka i kommunala museer överlag. Jag ser det som ett stort smörgåsbord att plocka av. Inom Mölndals stad förenas många aktörer i arbetet med inkludering, folkhälsa, livslångt lärande, vidgat deltagande, stadsplanering och samhällsutveckling. Att vi är en spelare av flera i ett större samhällsuppdrag är positivt. Vi kan vara en neutral aktör nära invånarna och har en förtroendeställning som andra kommunala verksamheter ibland saknar. Vi kan vara arenan för många röster och ett inkluderande historieberättande, vilket vi på Mölndals stadsmuseum arbetar med i utställningarna och genom våra helt öppna museisamlingar. Med museilagen i ryggen ska kommunala museer värna om fri åsiktsbildning och blir beslutsmandatet otydligt skyddar lagen oss nu mot eventuell politisk klåfingrighet. Vi kan och bör ta en demokrativärnande roll i en tid då demokratin prövas.

Så vad väntar vi på? Pengar är ett svar. Ja det är trist, men det konstaterades redan för flera år sedan att kommunala museers ekonomi sakta urholkas. I den kommunala budgetramen står vi ofta tillbaka för vård, skola och omsorg. Forumet identifierade att det inte är självklart för just kommunala museer att ta del av de resurser som finns inom samverkansmodellen eller olika kulturfonder. Vi har inte heller den långa relation till Riksantikvarieämbetet som de centrala och regionala museerna har, och har därför ett större behov av dialog med ämbetet utifrån deras nya uppdrag. Och den dialogen kunde tacksamt påbörjas under mötets andra dag ...

Cajsa Lagerkvist
Museichef Mölndals stadsmuseum, konst och kultur